Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard! Wij zijn een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Als Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard willen we God eren en loven, maar dat kan pas echt als we Hem persoonlijk kennen. Daarom zijn er de zondagse diensten waar we leren over God, wie Hij is, hoeveel Hij van mensen houdt en welk uitzicht Hij ons biedt. We lofprijzen en danken Hem door met elkaar te zingen en te bidden. In lief en leed proberen we met elkaar mee te leven en oog te hebben voor elkaar.

Deze website biedt informatie over onze gemeente zoals;
– waar we voor staan en wat ons beleid is
– wat we allemaal doen en organiseren
– foto’s van gebeurtenissen in en om de gemeente

Kent u de kerk en/of onze gemeente nog niet? Dan bent u bij deze van harte uitgenodigd om onze diensten te bezoeken; iedere zondag om 10:00u en 18:30u, in de Dodewaardse kerk, Waalbandijk 58.

Diensten

De diensten zijn in de Dodewaardse kerk

Zondag 23 februari 2020
10.00: Ds. M.H. Bil
18.30: Ds. R.J. van Amstel, Rotterdam

Zondag 1 maart 2020
10.00: Prop. A.N.J. Scheer, Huizen
10.15: Kinderdienst
18.30: Ds. G. van Goch. Scherpenzeel

Nieuws

Kerkenraadsvergadering
In de vergadering van 4 februari jl. zijn o.a. de onderstaande punten besproken.

Moderamen
In lijn van de kerkorde werd voor het jaar 2020 het moderamen gekozen. Dit jaar bestaat het uit: br. G.J.(Gert Jan) van Kalkeren (voorzitter), br. H.J.(Henk)de Haan (scriba), Ds. M.H. (Martin) Bil (assessor). Vanwege een incompleet college maakt er nog geen ouderling-kerkrentmeester deel uit van het moderamen. Br. A.C. (Alexander) Wieringa ontvangt de agenda en komt op afroep naar de vergadering. De voorzitter vertegenwoordigt ook het college van diakenen.

Afscheid en welkom
Van de broeders Van Hattum en Vroegindeweij werd als kerkenraad afscheid genomen. Nadat Ds. Bil beiden had toegesproken en bedankt voor een hun inzet en toewijding, overhandigde hij hun een boek. De broeders Arie van Laar en Johan Hommerson werden welkom geheten in de kerkenraad.

Gemeenteavond
Op 25 maart a.s. hopen we weer een gemeenteavond te houden. Naast een inhoudelijke bezinning met elkaar, willen we graag met u in gesprek over meerdere onderwerpen: vacatures in kerkenraad, Plaatselijke Regeling, kerkenraadsbanken, financiële draagkracht van de gemeente, aanstellen van vertrouwenspersoon en de bogenbouw.

Jaarrekening 2019 CvK
De jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters werd in 1e lezing besproken. Nadat enkele vragen hierover waren beantwoord, werd deze in 1e lezing vastgesteld. De jaarrekening wordt nu door de accountant gecontroleerd en ter inzage van de gemeenteleden gelegd.

Diaconaal Platform
Het College van Diakenen praatte ons bij over de activiteiten van deze samenwerking tussen de diaconieën van de verschillende kerkgenootschappen in de gemeente Neder-Betuwe. Als kerkenraad zijn we dankbaar voor deze samenwerking.

Kinderlied in lijdenstijd
Net als in de adventstijd willen we elke zondagochtend in de lijdenstijd samen
met de kinderen een lied zingen. Dit lied gaan we als gemeente dan steeds beter kennen. Er is gekozen voor het lied ‘Als ik m’n ogen sluit en denk aan Golgotha’ (OTH 425). Dit lied zal worden begeleid door een keyboard.

Commissie Beheer
De commissie heeft een overleg gehad met de kosters en beheerder van de ´Oude Pastorie´ inzake de veiligheid in kerkelijke gebouwen. Ook voor een kerkgebouw en verenigingsgebouw annex vergadercentrum is het een wettelijke plicht om hieraan te voldoen. De meeste zaken zijn in de gebouwen prima in orde en aan de laatste puntjes wordt nu gewerkt.

Kerkbalans 2020, het eindresultaat
Het is zover, het eindresultaat van Actie Kerkbalans 2020 is bekend! Met grote dankbaarheid mogen we vaststellen dat de toezeggingen dit jaar zo’n 6 % hoger zijn dan vorig jaar. Ten opzichte van de toezeggingen van vorig jaar gaat het om een toename met € 3.840,00. Uit de gegevens blijkt dat de meevallende opbrengst vooral het gevolg is van stijgende bijdragen per lid. In totaal is er een bedrag van € 69.298,00 toegezegd. Hartelijk dank aan iedereen die een bedrag heeft toegezegd.

Beleidsplan 2019 – 2024
Klik hier om het beleidsplan 2019 – 2024 te lezen