Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard! Wij zijn een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Als Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard willen we God eren en loven, maar dat kan pas echt als we Hem persoonlijk kennen. Daarom zijn er de zondagse diensten waar we leren over God, wie Hij is, hoeveel Hij van mensen houdt en welk uitzicht Hij ons biedt. We lofprijzen en danken Hem door met elkaar te zingen en te bidden. In lief en leed proberen we met elkaar mee te leven en oog te hebben voor elkaar.

Deze website biedt informatie over onze gemeente zoals;
– waar we voor staan en wat ons beleid is
– wat we allemaal doen en organiseren
– foto’s van gebeurtenissen in en om de gemeente

Kent u de kerk en/of onze gemeente nog niet? Dan bent u bij deze van harte uitgenodigd om onze diensten te bezoeken; iedere zondag om 10:00u en 18:30u, in de kerk van Hien: Waalbandijk 95 of Dodewaard: Waalbandijk 58.

Diensten

De diensten zijn wisselend in de Hiense en de Dodewaardse kerk

Zondag 17 september 2017 – Hien
10.00: Ds. Ir. W. Markus, Bergschenhoek
18.30: Prop. J.F. Leeflang, Veenendaal

Zondag 10 september 2017 – Dodewaard
10.00: Dr. J. Kommers, Harderwijk
18.30: Ds. L. J. Vogelaar, ‘s-Gravenhage

Nieuws

Ambtsdragerverkiezing
Met het oog op de komende ambtsdragerverkiezing, deelt de kerkenraad u het volgende mee. Per 31 december a.s. zijn ouderling S. de Vree en diaken R. van Hal aftredend en niet herkiesbaar. Beide hebben 3 termijnen achtereen in de kerkenraad gezeten en hopen dan afscheid te nemen. Naast deze 2 aftredende broeders zijn er nog 2 vacatures ouderling en 1 van ouderling-kerkrentmeester. Samengevat betekent dit dat er voor volgend jaar minimaal 5 vacatures te vervullen zijn, te weten: 3 ouderlingen, 1 ouderling-kerkrentmeester en 1 diaken. De namen, voor elk ambt afzonderlijk, kunt u tot en met vrijdag 6 oktober a.s. schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba: ouderling H.J. de Haan, Matensestraat 68, 6669 CJ Dodewaard. U kunt uw opgave ook mailen naar: scriba@hervormddodewaard.nl. Voor de goede (administratieve) orde verzoeken wij ook uw adres en postcode in uw brief of e-mail te vermelden. Ook voor vragen met betrekking tot de verkiezingsprocedure kunt u contact opnemen met de scriba. Volgens de kerkorde en verkiezingsregeling kan de kerkenraad besluiten om dubbeltallen te stellen of over te gaan tot benoemen. Indien de eerste keer niet alle vacatures vervuld worden, kan de kerkenraad besluiten de procedure te wijzigen. De kerkenraad vergadert weer op 24 oktober. Wilt u de ambtsdragerverkiezing/ -benoeming in uw gebeden gedenken?

(Belijdenis)catechese
Met een aantal jongeren, in de leeftijd van ±17 t/m 25 jaar, is gesproken over het opzetten van een vervolgcatechese. Vanaf zondag 17 september komen ze om de week tijdens de avonddienst bij elkaar in ‘De Hoeksteen’. Wellicht zijn er personen, jongeren en ouderen, die belijdeniscatechese willen volgen, of daar aan denken of over twijfelen. Indien iemand graag hierover meer wil weten of eerst een gesprek wil, kan contact opnemen met dhr. J. Vroegindeweij (412603).

Beroepingswerk
In de kerkenraadsvergadering van 6 september jl. is in het bijzijn van onze consulent Ds. Hak, gesproken over de voortgang. Van enkele gemeenteleden is een aanbeveling ontvangen. De kerkenraad heeft nog geen te beroepen voorganger verkozen. We hopen dat zeer spoedig wel te kunnen doen. Wilt u ook het beroepingswerk in uw gebeden noemen?

Huis aan huis kerkblad
Naast het Kerkblad voor de abonnees, verschijnt er voor het nieuwe winterseizoen ook een ‘huis aan huis’- Kerkblad. Hierin leest u over de activiteiten die er in het winterseizoen zijn. Winterwerk 2017