Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard! Wij zijn een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Als Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard willen we God eren en loven, maar dat kan pas echt als we Hem persoonlijk kennen. Daarom zijn er de zondagse diensten waar we leren over God, wie Hij is, hoeveel Hij van mensen houdt en welk uitzicht Hij ons biedt. We lofprijzen en danken Hem door met elkaar te zingen en te bidden. In lief en leed proberen we met elkaar mee te leven en oog te hebben voor elkaar.

Deze website biedt informatie over onze gemeente zoals;
– waar we voor staan en wat ons beleid is
– wat we allemaal doen en organiseren
– foto’s van gebeurtenissen in en om de gemeente

Kent u de kerk en/of onze gemeente nog niet? Dan bent u bij deze van harte uitgenodigd om onze diensten te bezoeken; iedere zondag om 10:00u en 18:30u, in de Dodewaardse kerk, Waalbandijk 58.

Diensten

De diensten zijn in de Dodewaardse kerk

Zondag 28 april 2019
10.00: Ds. L.W. Smelt, Voorthuizen
18.30: Ds. W.J.J. Koelewijn, Renkum

Zondag 5 mei 2019
10.00: Ds. M.H. Bil
18.30: Ds. J. de Vreugd, Amersfoort

Nieuws

Verslag kerkenraadsvergadering
In haar vergadering van 9 april jl. heeft de kerkenraad onder meer het volgende besproken en behandeld. De vergadering werd als gebruikelijk geopend door de voorzitter, br. Vroegindeweij. De 2 bevestigde diakenen werden welkom geheten evenals notuliste zuster Van de Kuinder. De bezinning van Ds. Bil ging deze keer in het bijzonder over de jongeren en gemeente zijn.
Na de notulen van de vorige vergadering werden de inkomende en uitgaande documenten behandeld.

Beleidsplan
Afgesproken is dat Ds. Bil het 2e concept van het beleidsplan gaat schrijven. Het streven is om het in de vergadering van mei in 1e lezing vast te stellen.

Startweekend
Dit jaar zou de kerkenraad graag zien dat er op de zaterdag van het start-weekend, 14 en 15 september, ook activiteiten zijn op de zaterdag (zie oproep elders in het Kerkblad).

Ontmoetingsdienst
Op 26 mei zal er ’s avond een ontmoetingsdienst zijn. Deze dienst wordt met jongeren voorbereid. Na afloop van de dienst zouden de jongeren graag in gesprek gaan met de ouderen.

Jeugdwerk
De visie op het jeugdwerk werd besproken, in het bijzonder wat betreft de plaats van samenkomst. Op 24 april is er een gesprek met o.a. ouders geweest over de kidschurch en de kindernevendienst.

Commissie gebouwen
De kerkenraad heeft een nieuwe commissie beheer gebouwen ingesteld, waarmee de commissie gebouwen is opgeheven. De gehele samenstelling van de commissie is nog niet bekend, wij informeren u hier later over.

Naam verenigingsgebouw
Voordat de colleges verslag deden, werd als laatste algemeen punt de naam van de voormalige pastorie bepaald. Na het afwegen van de ingediende namen en de reacties op de gemeenteavond, heeft de kerkenraad besloten
te kiezen voor ’Oude Pastorie’. Dit is de naam die we vanaf heden (officieel) zullen gebruiken voor ons ‘nieuwe’ verenigingsgebouw.

Het college van ouderlingen deed verslag van hun werkzaamheden, met in acht name van de geheimhouding m.b.t. de huisbezoeken.

Kerkrentmeesters
Het college van ouderlingen-kerkrentmeester meldde dat er bij de actie Kerkbalans 2019, 65.500 euro is toegezegd, dit is iets minder dan vorig jaar.De commissie voor de inrichting van het buitenterrein en de ’Oude Pastorie’ heeft mandaat gekregen om de plannen verder uit te werken en te latenuitvoeren. Tenslotte werd de jaarrekening 2017 van dit college vastgesteld en aan de penningmeester decharge verleend.

Kerkblad
De diaconie presenteerde het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van het Kerkblad. Met enkele tips voor volgend jaar werden beide documenten vastgesteld en werd gevraagd de administrateur, br. Timmer, te bedanken voor zijn werk.

Jeugdwerk
Het jeugdwerk deed verslag van de stand van zaken en visie op het nieuwe winterseizoen. Enkele leidinggevenden hebben aangegeven na dit seizoen te stoppen, o.a. bij de kidschurch, TOV en de 10Rclub. Om alle clubs in het nieuwe seizoen weer te kunnen laten starten, zijn er meer leidinggevenden nodig. Heeft u zich al opgegeven?
Na de rondvraag werd de vergadering beëindigd met gebed.

Gemeenteavond
De volgende gemeenteavond hopen we te houden op woensdag 8 mei.